column
Mineralogy under extreme conditions
Jinfu Shu
2012, 3(1): 1-8. DOI: 10.1016/j.gsf.2011.10.002
PDF
Sapphirine granulites from Panasapattu, Eastern Ghats belt, India: Ultrahigh-temperature metamorphism in a Proterozoic convergent plate margin
C.V. Dharma Rao, M. Santosh, Reia M. Chmielowski
2012, 3(1): 9-31. DOI: 10.1016/j.gsf.2011.09.001
PDF
Superimposed versus residual basin: The North Yellow Sea Basin
Wenyong Li, Wenfen Lu, Yanxu Liu, Jianchun Xu
2012, 3(1): 33-39. DOI: 10.1016/j.gsf.2011.11.001
PDF
Structural features and deformational ages of the northern Dabashan thrust belt
Pengyuan Li, Jinjiang Zhang, Lei Guo, Xiongying Yang
2012, 3(1): 41-49. DOI: 10.1016/j.gsf.2011.11.002
PDF
Applications of the IAPWS-95 formulation in fluid inclusion and mineral-fluid phase equilibria
Lanlan Shi, Shide Mao
2012, 3(1): 51-58. DOI: 10.1016/j.gsf.2011.08.002
PDF
Tourmalinization at the Darasun goldfield, Eastern Transbaikalia: Compositional, fluid inclusion and isotopic constraints
Vsevolod Prokofiev, Ivan Baksheev, Lidiya Zorina, Boris Belyatsky, Vladimir Ustinov, Nadezhda Krivitskaya
2012, 3(1): 59-71. DOI: 10.1016/j.gsf.2011.07.006
PDF
Hydrodynamic analysis of clastic injection and hydraulic fracturing structures in the Jinding Zn-Pb deposit, Yunnan, China
Guoxiang Chi, Chunji Xue, Hairuo Qing, Wei Xue, Jiangwei Zhang, Yunqiang Sun
2012, 3(1): 73-84. DOI: 10.1016/j.gsf.2011.07.003
PDF
Coal petrology and genesis of Jurassic coal in the Ordos Basin, China
Weihua Ao, Wenhui Huang, Chengmin Weng, Xiuling Xiao, Dameng Liu, Xiuyi Tang, Ping Chen, Zhigen Zhao, Huan Wan, Robert B. Finkelman
2012, 3(1): 85-95. DOI: 10.1016/j.gsf.2011.09.004
PDF
Fracture development in shale and its relationship to gas accumulation
Wenlong Ding, Chao Li, Chunyan Li, Changchun Xu, Kai Jiu, Weite Zeng, Liming Wu
2012, 3(1): 97-105. DOI: 10.1016/j.gsf.2011.10.001
PDF